Det krävs en återgång till traditionell kristendom

Västerlandet står inför sin kanske största svårighet någonsin. Över hela världen har en ideologiskt driven globalistisk elit i flera årtionden, kanske århundraden, drivit en mycket destruktiv agenda. En agenda som är emot traditionella värderingar och förhållningssätt, och som gör allt den kan för att bryta ner en efter en av de gamla, goda samhällsinstitutionerna och värdena. 

Detta har i synnerhet drabbat västerlandet. Europa och Nordamerika, med dess historiska kolonialplatser har genom alla tider varit en kristendomens, filosofins, arkitekturens och litteraturens fyrbåk i den bebodda världen. Europa är den moderna civilisationens och kristna kyrkornas moder, varför hon också är den som drabbats hårdast av fiendens angrepp. Den som ämnar fälla ett träd, hugger i roten, innan den kapar grenarna.

Denna agenda tar sig uttryck i den socialmarxistiska doktrin som gjort Sverige till hela världens socialkontor och på samma gång ett skräckexempel för de västerländska nationer som ännu hoppas och ber att inte behöva gå samma drastiska förfall till möte, som Sverige redan gjort.

Sverige står bokstavligen i lågor. Socialmarxismen som i praktiken korrumperat vår regering till globalismens nickedockor har drivit ett tvåfrontskrig där man å ena sidan brutit ner tron på kärnfamiljen och därmed desarmerat dem som kan tänkas göra motstånd genom en andlig kastrering av mannen, familjefadern, och dels ödslat svenska skattemedel på att utan medborgerligt stöd låtit horder av främmande människor från tredje världen formligen forsa in över Sveriges gränser. Detta har resulterat i en svag och indoktrinerad befolkning, en dålig ekonomi och ett samhälle som på grund av invandrarvåld är långt mer våldshärjat och ociviliserat än någonsin i Sveriges historia.

Svensken är alltså desarmerad, andligen kastrerad, föraktad och undertryckt av främlingar med sämre seder och religion. Men främst ska vi komma ihåg att detta alltså låtits ske av våra makthavare. Sveriges regering stal huset och öppnade dörren så att allsköns gathundar och laglösa utlänningar kunde komma in och härja. 

Vi är inte kallade till att ryggradlöst se på medan hedniska främlingar devalverar historiskt svenska kristna värderingar och levnadssätt till förmån för multikulturell interreligiös ekumenik och förakt för historiska kristna etnostater.

I denna tid har lärosätena blivit ideologiskt styrda uppfostringsinstutitioner där abnormaliteter likt homofili och feministiska idéer påtvingas studenter genom ändringar i skolplanen. Målet med svensk undervisning har primärt blivit att driva den globalistiska homofil-liberala propagandan. Statliga myndigheter ska certifieras av homofila lobbyorganisationer, vilka dessutom innehar monopol på sexualundervisningen i skolorna. Detta är densamma homofillobby som i dess tidiga år också propagerade för pedofili och dess legalisering. 

Även drogliberalisering är utspritt. I princip alla Sveriges ungdomar lever efter svagbegåvade föreställningar kring att människans frihet inte enbart innefattar utan rent av förutsätter dess rätt att göra som den vill med dess egna liv och kropp. Användandet av droger är därför inget man finner uppseendeväckande, utan är lika vanligt förekommande idag som alkoholkonsumtion. 

Alkoholkonsumtionen har alltid varit hög i Sverige och generationer av hem och äktenskap har slagits sönder med trasiga barn med förstörd uppväxt och dålig social kapacitet som resultat. Idag resulterar kombinationen av generationer av barn och ungdomar med alkohol och drogmissbruk i en ytterliggare fördummad befolkning, vilken inte presterar något annat än småbrottsstatistik, hor och allsköns dekadens. En sådan befolkning kräver resurser, men är också lätt att kontrollera.

I en tid när cannabis inte ens anses vara en drog, och när rekreation anses viktigare än existentiella frågor, eller samhällsfrågor, behövs ett verkligt alternativ som kan lyfta människan ur sin misär och upprätta henne till sann frihet, frimodighet, och ett rent traditionellt leverne. 

Den post-moderna människan finner sig nu rotlös och vilsen i den dekadensens dypöl som är det så kallade progressiva globala samhället, och är i det desperataste behovet av en alternativ livsstil. Det som krävs är en historisk tillbakagång. En personlig andlig renässans och en återgång till forna värderingar, ett traditionellt kristet levnadssätt och andlig pånyttfödelse. Det vill säga riktig kristendom, inte den feminiserade avart som idag förekommer i västvärldens alla liberala församlingar. Enbart detta kan rädda nationen, familjen, framtidens barn, och dig som läser detta

Det krävs en återgång till traditionell kristendom

Kristna borde stå upp emot invandringen

När jag uttrycker åsikter som är negativa mot massinvandringen och dess konsekvensen händer det ofta att kristna rynkar på näsan och skruvar på sig. Flera kristna har uttryckt skepsis när jag talat emot invandringen till Sverige, eftersom de inte vill vara rasister och så vidare.

Denna typ av emotionellt tänkande är inte bra, och det är en skam att svenska kristna inte har bättre urskiljningsförmåga än att de sväljer globalistisk antisvensk propaganda med hull och hår.

Det är nämligen inte rasistiskt att säga att Sverige är svenskarnas land. Detta är uppenbart i alla nationer, men i Sverige har det blivit ett laddat uttalande på grund av årtionden av kulturmarxistisk indoktrinering genom bland annat media och utbildningsväsendet.

Det är heller inte rasistiskt eller på något sätt ont att värja sig mot den stora mängd våld som Sverige och svenskar drabbats av de senaste åren som en direkt följd av ohämmad asylinvandring från tredje världen.

Tvärtom är det ont, ickekristet och fegt att som kristen låtsas som att detta inte sker, och vägra ta ställning för utsatta svenskar och för Sverige som nation.

Vilken kristen idag behandlar misshandlade eller gruppvåldtagna svenskar som sin nästa?

Vilken kristen idag är en barmhärtig samarit till de som drabbats av invandrarvåld, eller dömts för hets mot folkgrupp i ett försök från staten att kväva motståndet mot asylvåldet?

Vilka kristna idag värnar Sverige, Sveriges gränser, Sveriges kristna historia och rätt till autonomi?

Gus skapade separata nationer med separata språk. I bibeln skyddade man inte sällan städerna med beväpnade vakter och murar. De enda exemplen vi har på invandring i bibeln är proselyter eller resande som lydde under den mosaiska lagen. Hade Sverige varit forna teokratiska Israel så hade tusentals asylinvandrare avrättats av staten, och armén hade satts in för att mota ut merparten av de resterande ur landet.

“Den fick namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.” – 1 Mose 11:9 (SFB)

“Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar.” – Psalm 51:20 (1917)

“En och samma lag skall gälla för infödingen och för främlingen som bor ibland eder.” – 2 Mose 12:49

“Neka icke den behövande din hjälp, är det står i din makt att giva den.” – Ordspråksboken 3:27

När hundratusentals människor kommer till ett annat land för att söka asyl och de brottsstatistiska konsekvenserna är så brutala som i Sverige finns det ingen skyldighet för kristna att stödja det. Sällan föreligger faktiska asylskäl, men även om det gjorde det så har Sverige redan tagit emot hundratusentals för många asylanter, av vilka en stor del är otacksamma kriminella som förstör det svenska samhället via rasistiska övergrepp mot etniska svenskar och genom att kosta skattemedel. Kristnas faktiska skyldighet är att säga ifrån.

Kristna svenskar borde skämmas för sin globalistiska likgiltighet inför att deras landsmän förnedras, våldtas och bokstavligen dödas.

Kristna borde stå upp emot invandringen